Observation och dokumentation

Observation och dokumentation av barnets språkutveckling är viktigt för att du som pedagog ska veta hurudan språkstimulans varje enskilt barn behöver. Frågorna ger förslag på vad du som pedagog kan fästa uppmärksamhet vid. Syftet med observation och dokumentation är inte att testa barnet.

Observationsfrågor från det språkliga observationsschemat:Rim och ramsor

 • Är barnet delaktigt i leken?
 • Visar barnet intresse för att lyssna?
 • Kan barnet förstå rimmen? Leker barnet med språket (t.ex. hittar på nya rim)?
 • Uppfattar barnet stavelser (t.ex. e-le-fant)?


Sånger och lekar

 • Är barnet delaktigt i sångleken?
 • Följer barnet instruktionerna till leken?
 • Följer barnet instruktioner som ges till gruppen?

Samtal och reflektion

 • Visar barnet intresse för att kommunicera med vuxna/barn?
 • Kan barnet peka ut/benämna föremålen?
 • Använder barnet enstaka ord, 2-3 ord?
 • Deltar barnet i en enkel dialog?
 • Använder barnet meningar med 4 eller flera ord?
 • Är barnets uttal tydligt?
 • Reglerar barnet sin röstvolym?
 • Uttrycker barnet sig förståeligt?
 • Kan barnet föra ett samtal, bl.a. svara på följdfrågor?
 • Väntar barnet på sin tur i diskussion?


Sagor och återberättande

 • Visar barnet intresse för att lyssna?
 • Lyssnar barnet på sagor en kort stund?
 • Kan barnet återberätta sagor?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar